Inventering av ängssvampar i Västmanland

Om publikationen

Löpnummer: 2017:06

Diarienummer: 511-3139-2017

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 168

Publikationstyp: Rapport

Ängssvampar är en hel grupp av svampar som alla hittas i och är beroende av ogödslad och betad eller slåttrad mark. Eftersom jordbruket rationaliseras så försvinner dessa marker i en allt för snabb takt. Antingen slutar man hävda markerna eller så gödslas de. Detta gör att ängssvamparna hyser en allt mer tynande tillvaro och flera av dem är klassade som hotade i den senaste upplagan (2015) av Sveriges rödlista. Utan riktade åtgärder för att behålla dessa marker kommer svamparna att försvinna.

För att få en uppdaterad bild över ängssvamparnas förekomst i länet samt vilka åtgärder som deras växtplatser är i behov av genomfördes en inventering 2009, 2015 och 2016.I rapporten redovisas och beskrivs totalt 58 olika områden som alla fått ett eller flera besök under de tre åren som inventeringarna genomförts. Totalt har noterats 75 arter ängssvampar. Antalet rödlistade arter som påträffats är 31, fördelade enligt följande; starkt hotad (EN) 1, sårbar (VU) 12, nära hotad (NT) 18. En vaxskivling som tidigare inte rapporterats från Västmanland hittades under 2015, nämligen brun ängsvaxskivling, Hygrocybe colemanniana, Bråfors (Norberg).

Inventeringen som presenteras i denna rapport är den första som genomförts i Västmanland som behandlar organismgruppen ängssvampar.

Kontakt