Bostadsmarknadsanalys 2017

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2017:05

Diarienummer: 405-3053-2017

ISBN/ISSN-nr: 0284 - 8813

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Befolkningen ökar i Västmanland
Befolkningen ökar i Västmanland, under 2016 med ca 1,25 procent vilket är mer än de senaste åren. I riket ökade befolkningen med ca 1,5 procent under 2016. Samtidigt ökar också försörjningskvoten, i Västmanland mer än för genomsnittet i riket. I jämförelse med föregående år då samtliga kommuner haft en positiv befolkningsutveckling var det under 2016 två kommuner i länet som har en negativ befolkningsutveckling.

Bostadsbrist i länet som helhet
Det råder fortsatt brist på bostäder i större delen av länet. Skillnaden mot föregående år, 2016, då samtliga uppgav underskott på bostäder, är att Skinnskatteberg uppger balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet i 2017 års bostadsmarknadsenkät. Under det senaste året fortsätter trenden för länet som helhet att underskottet växer även i kommunernas övriga delar och kommer göra så generellt enligt bedömningen de kommande tre åren, i de flesta kommuner.

Bostadsbyggandet ökar
Antalet färdigställda bostäder i länet ökade från 584 år 2015 till 958 färdigställda under 2016, vilket fortfarande ligger något under det regionala utvecklingsprogrammets mål om 1 000 färdigställda bostäder i länet per år fram till 2020. Antalet påbörjade bostäder var ungefär likvärdigt 2016 som 2015, knappt 1 200 i hela länet enligt SCB. Genomsnittspriset för småhus fortsätter att stiga i länet, ca 8 procent 2016, vilket är jämförbart med riket som helhet.

Kontakt