Växtplankton i 10 sjöar i Västmanlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:17

Diarienummer: 537-5627-2014

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, Södermanlands län och Västmanlands län har Medins Biologi AB genomfört växtplanktonundersökningar under 2015 i sjöar i de tre länen. Resultaten presenteras i tre länsvisa rapporter som finns att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast sjöarna som ligger i Västmanlands län.

I Västmanlands län utfördes växtplanktonundersökningar i 10 sjöar i början av augusti 2015. Nio av sjöarna är så kallade vattenförekomster och den tionde sjön är länets regionala referenssjö, Märrsjön.

Vattenförekomster är sjöar som är större än 1 km2 och ska i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av sjöns ekologiska status. Den ekologiska statusen bedöms utifrån ett antal kvalitetsfaktorer som antingen är biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska. Växtplankton ingår som en del av de biologiska kvalitetsfaktorerna.

Märrsjön undersöks årligen inom programmet för regional miljöövervakning och har fungerat som referens till de andra mer påverkade sjöarna. År 2014 drabbades delar av Västmanland av en stor skogsbrand. Märrsjön ligger i det drabbade skogsområdet.

Undersökningen har finansierats av den regionala miljöövervakningen och vattenförvaltningen. Resultaten utgör viktiga underlag för båda dessa verksamhetsområden.

Kontakt