Vägledning för kommunal viltförvaltning

Om publikationen

Löpnummer: 2016:13

Diarienummer: 218-3006-16

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Denna vägledning har som syfte att stödja kommunerna i sitt arbete med en resurseffektiv och konsekvent viltförvaltning. En kommuns markinnehav är ofta splittrat, består av små fastigheter, ligger tätortsnära och genomkorsas ofta av kraftigt trafikerade vägar. Det är därför av största vikt att viltförvaltningen på kommunal mark bedrivs med hänsyn till viltolyckor, säkerhet och påverkan på bebyggelse och anläggningar. Kommunen har också en viktig roll som kunskapsbärare och informationsspridare till medborgarna. Jakt och skyddsjakt ska bedrivas med höga etiska värderingar och grundsynen på viltet bör vara att det är en resurs för samhället. När omvärlden förändras, till exempel när ett nytt viltslag etablerar sig, är det också viktigt att kommunen som markägare kan agera i ett tidigt skede.
 
Vägledningen ger en sammanställning av relevanta begrepp som rör tätortsnära viltförvaltning och kan utgöra en grund för till exempel en kommuns information om viltfrågor gentemot allmänheten. Vägledningen ger också rekommendationer för hur arrendeavtal på kommunal mark kan vara utformade.
 
Vägledningen är framtagen under 2016 av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Kontakt