Modellering av biotillgänglig halt av koppar och zink för statusklassificering inom vattenförvaltningen

Om publikationen

Löpnummer: 2016:01

Diarienummer: 537-143-2016

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Det finns ett antal olika tillgängliga modeller för beräkning av biotillgänglig fraktion av Cu och Zn. För att i framtiden kunna tillmötesgå kravet på att basera statusklassificeringen för Cu och Zn på biotillgänglig fraktion har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt startat ett pilotprojekt för att undersöka modellering med s.k. BLM (Biotic Ligand Model). Här presenteras de resultat som har framkommit i projektet.

Kontakt