Kulturhistorisk inventering inom 2014 års brandområde

Om publikationen

Löpnummer: 2016:06

Diarienummer: 431-4382-2015

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Under sommaren 2014 drabbades Västmanlands län av en stor skogsbrand. Branden medförde att stora arealer skogsmark blottlades och kulturlämningar som tidigare hade dolts under vegetationen blev synliga. En mindre mängd kulturlämningar inom området var sedan tidigare kända. Efter branden blev det tydligt att det fanns ett behov av att skade- och nyinventera dessa lämningar.

Under 2015 och 2016 har Länsstyrelsen genomfört inventering. En av frågeställningarna var om det inom brandområdet fanns lämningar från stenåldern. En annan fråga var om det kvarstod något av skogsbrukets kolningsanläggningar.

Inventeringarna har givit mycket ny kunskap om Västmanlands läns tidigaste historia. Flera stenåldersboplatser påträffades. Även en stor andel historiska lämningar, såsom rester efter kolmilor, kolarkojor, forvägar och bebyggelselämningar framkom. Alla dessa lämningar visar hur människor har nyttjat landskapet. Området har varit viktigt, dels för de tidiga säljägarna och dess tillfälliga jaktplatser, dels betydelsen av skogen och utmarken för driften av de järnbruk som fanns i närområdet.

Det har i detta arbete tydligt framgått vilken stor betydelse den omgivande kulturmiljön har för dem som under årtusenden har levt i området likväl som de som drabbades av skogsbranden.

Kontakt