Bostadsmarknadsanalys 2016 Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:11

Diarienummer: 405-2841-2016

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 57

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har uppdraget 1 att varje år analysera bostadsmarknaden i länet och redovisa analysen i en rapport till Boverket. Rapporten grundar sig huvudsakligen på kommunernas svar i den bostadsmarknadsenkät som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och som länsstyrelserna sammanställer. Bostadsmarknadsanalysen är en del i Länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Kontakt