Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status

Om publikationen

Löpnummer: 2016:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 107

Publikationstyp: Rapport

Underlag till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Över 600 sjöar och cirka 1 200 vattendrag i landet når inte god ekologisk status på grund av för höga fosforhalter enligt statusklassificeringen. Dessutom är cirka 500 kustvattenförekomster klassificerade som sämre än god status med avseende på näringsämnen. Miljökvalitetsnormer och undantag från dessa ska fastställas för varje enskild vattenförekomst och åtgärdsprogrammet ska genom kostnadseffektiva åtgärder bidra till att normerna följs. Därför behöver både miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram bygga på underlag på vattenförekomstskalan. De fem vattenmyndigheterna har, med hjälp av länsstyrelsernas beredningssekretariat, genomfört en nationell åtgärdsanalys på vattenförekomstskala.

Kontakt