Undersökning av växtplankton i 10 sjöar i Västmanlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:09

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, Södermanlands län och Västmanlands län har Medins Biologi AB genomfört växtplanktonundersökningar under 2014 i totalt 39 sjöar i de tre länen. Resultaten presenteras i tre länsvisa rapporter som finns att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast sjöarna som ligger i Västmanlands län.

I Västmanlands län utfördes växtplanktonundersökningar i 10 sjöar i slutet av juli 2014. Nio av sjöarna är s k vattenförekomster, d v s sjöar som är större än 1 km2 och i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av sjöns ekologiska status. Denna bedöms utifrån ett antal så kallade kvalitetsfaktorer som antingen är biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska. Växtplankton ingår som en del av de biologiska kvalitetsfaktorerna. Den tionde sjön är länets regionala referenssjö, Märrsjön. Den undersöks årligen inom programmet för regional miljöövervakning och fungerar som referens till de andra mer påverkade sjöarna.

Kontakt