Tillsyn enligt miljöbalken m.m. 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Denna tillsynsplan beskriver Länsstyrelsens hela tillsynsansvar enligt miljöbalken. Planen omfattar även tillsyn enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter (torvlagen), lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) samt terrängkörningslagen (1975:1313).

I miljötillsynsförordningen (2011:13) anges att en operativ tillsynsmyndighet för varje verksamhetsår ska upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västmanlands län har valt att låta tillsynsplanen omfatta även de lagstiftningar som har nära koppling till miljöbalken.

Tillsynen enligt miljöbalken m.m. bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöenhet och naturvårdsenhet. Viss tillsyn utförs även av samhällsbyggnadsenheten, landsbygdsenheten samt enheten för regional utveckling. Planen har arbetats fram av dessa enheter gemensamt.

Kontakt