Riktade sök efter gaddsteklar i Västmanlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Under 2014 undersöktes gaddstekelfaunan i fem trakter i Västmanlands län. Inventeringen utfördes genom riktade sök efter ovanliga steklar kopplade till sandig mark med gott om blåklocka och sandig mark med gott om fibblor. En fjärranalys hade identifierat fem trakter och totalt ca 30 lokaler.

Under inventeringen påträffades flera arter med höga naturvärden. Pärlbi Biastes truncatus VU, en parasitisk art på ängssolbi Dufourea dentiventris NT, påträffades på två platser, vid Gesala längs Badelundaåsen och i Kolsva längs Köpingsåsen. Fibblesandbi Andrena fulvago NT, en torrmarksart knuten till främst stångfibblor, flockfibbla och höstfibbla, påträffades på Badelundaåsen strax nordost om Västerås. Den sällsynta svävflugan Villa cingulata VU – en mycket värmekrävande art – hittades på en lokal längs Badelundaåsen och noterades därmed även norr om Mälaren. Vid Lunger påträffades knytlingsäckmal Coleophora scabrida VU och praktbyxbi Dasypoda hirtipes NT.

De riktade söken har fokuserat på ett koppel med arter knutna till varma blomrika marker med gott om öppen sand. I uppdraget ingick främst att identifiera eventuella lokaler för de eftersökta arterna. Även habitatens kvalitet har bedömts, liksom artsammansättningen av gaddsteklar, hot och i en del fall en diskussion kring möjliga naturvårdsåtgärder.

Vi vet att många naturvärden knutna till blomrika sandiga marker i dag försvinner i rask takt, men också att nya arter etablerar sig, främst söderifrån. Orsaken är att markanvändningen förändrats kraftigt. Djurtramp, slåtter, plockhuggning och brand är numera ovanligt på rullstensåsar.

Under 1900-talet har en rad nya störningar dykt upp som permanenta faktorer på åsarna. Kommersiella sandtäkter, som nu avvecklas, motorsportanläggningar, kraftledningsgator, vattentäktsområden som röjs återkommande, rekreationsområden och bostadsområden gör att vi står inför en ny tid när många arter från det äldre landskapet lyckas hitta till dessa nya miljöer. En del arter försvinner då just deras nisch upphör, andra arter nyetablerar sig i länet som ett svar på den omställning som sker.

Resultaten i denna rapport pekar på att flera lokaler i Västmanland har höga naturvärden kopplade till sandpräglade torrmarker. Några av lokalerna är otippade – en återvinningsplats, en vägkant och en kraftledningsgata. Andra lokaler är av mer klassiskt mått: en torrmarkspräglad betesmark på en ås och en ridsportsanläggning. Det finns också ett stort mörkertal eftersom de mest värdefulla platserna är svåra att identifiera eftersom de kan vara små, tillfälliga och i oväntade miljöer.

Kontakt