Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017

Om publikationen

Löpnummer: 2015:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska länsstyrelser och berörda centrala myndigheter ha planer för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år. De ska ses över vid behov, minst en gång varje år. Tillsyns-vägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, vilka i regel är kommunernas miljökontor och/eller byggnadskontor. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 omfattar de kapitel i miljöbalken där miljöenheten och naturvårdsenheten inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur för vägledningen. För 2015 är tillsyns-vägledningen detaljplanerad, medan planen för 2016 och 2017 endast anger övergripande ramar.

Planen består av två delar - Bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder samt Plan för tillsynsvägledningen 2015-2017.

Kontakt