Nätprovfisken i Västmanlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:20

Diarienummer: 502-2383-2016

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Under tiden 27 juli till och med 13 augusti 2015 provfiskades fem stycken sjöar i Västmanlands län. Nedan sammanfattas resultaten från provfiskena.

Lien är en näringsfattig skogssjö och vattenförekomst. Sjön är försurningspåverkad och i uppströms belägna sjöar pågår kalkning. Det finns förorenade områden från tidigare industriverksamheter vid Lien. Abborre är den dominerande fiskarten. Lien klassades till god ekologisk status. Fångst av mört i alla storleksklasser tyder på att kalkningsverksamheten fungerar bra.

Lilla och Stora Håltjärnen ingår i Natura 2000-området Håltjärnsbäcken. Tjärnarna är försurningspåverkade och kalkning pågår. Vid provfisket 2007 var tjärnarna fisktomma. I år fångades ett gäddyngel per sjö och en elritsa i Stora Håltjärn. Den ekologiska statusen klassades som otillfredsställande respektive måttlig för Lilla och Stora Håltjärnen.

Märrsjön är en okalkad regional referenssjö. Märrsjön ligger i området som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Fisksamhället i Märrsjön har ökat jämfört med 2012 års provfiske. Skogsbranden verkar, åtminstone på kort sikt, inte ha haft någon negativ inverkan på fisken i Märrsjön. Den ekologiska statusen klassades som god för Märrsjön.

Långsvan är en måttligt näringsrik skogssjö och vattenförekomst. Sjön är en populär sportfiskesjö. Fisksamhällets sammansättning tyder på en viss näringsämnesbelastning i sjön. Det skulle även kunna handla om ett högt fisketryck på rovfisken, speciellt gös.
Men fångsten av gös var god jämfört med andra gössjöar, vilket talar för att det snarare är näringsämnen snarare än fisket som påverkar fisksamhället negativt. Den ekologiska statusen klassades till måttlig för Långsvan.

Kontakt