Metodstudie rörande bekämpning av gul näckros, Nuphar lutea, i naturreservatet Asköviken-Tidö

Om publikationen

Löpnummer: 2015:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Varje länsstyrelse ansvarar, inom ramen för arbetet med skötsel och förvaltning av skyddade naturområden, för att regelbundet följa upp naturtillståndet i länets Natura 2000-områden, statligt bildade naturreservat och nationalparker (Naturvårdsverket 2010). I uppdraget ingår också att följa upp hur större skötselåtgärder som bekostas av anslaget för biologisk mångfald påverkar naturen i områdena. Därigenom kvalitetssäkras skötseln och bevarandet av de arter och naturtyper som finns i de skyddade områdena.
Naturreservatet Asköviken-Tidö är beläget invid Mälaren i Västmanlands län och känt för sitt rika fågelliv. Området är också utpekat som Natura 2000 och omfattas av den internationella våtmarkskonventionen RAMSAR. Flera restaureringar har gjorts i området, inte minst i samband med det delvis EU-finansierade projektet Life Asköviken år 2004-2008.

Länsstyrelsen i Västmanlands län förvaltar naturreservatet Asköviken-Tidö, men har till sitt stöd ett skötselråd som träffas flera gånger per år. I skötselrådet finns representanter från Länsstyrelsen, Västerås Stad, Västmanlands Ornitologiska Förening (VOF) och Världsnaturfonden (WWF). Skötselrådet har uttryckt en misstanke om att näckrosbeståndet i Asköviken under senare år vuxit till sig, både vad gäller utbredning och täthet, och att detta skulle kunna ha negativ påverkan på fågellivet i området.

Asköviksfonden och Länsstyrelsen finansierade, inom ramen för arbetet med uppföljning i skyddade områden, år 2011 en förstudie i syfte att utreda om näckrosbeståndet utgör ett problem i området och hur man i sådant fall bör hantera detta (se Länsstyrelsens rapportserie 2012:2). Förstudien föreslog initierandet av en pilotstudie av småskalig klippning av näckrosor. Pilotstudien genomfördes år 2011-2014. Den här rapporten visar resultatet och slutsatserna av denna.

Kontakt