Lyft näringslivet! Dokumentation från mötesplats Främja kvinnors företagande 2014-12-04

Om publikationen

Löpnummer: 2015:07

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

I november 2012, arrangerade Länsstyrelsen en mötesplats med rubriken ”Vägar till ett dynamiskt näringsliv på lika villkor?” Där ställdes frågan hur vi i Västmanland gemensamt kan arbeta för lika villkor för kvinnor och män i företagandet och därmed arbeta för att stärka förnyelse, attraktionskraft och lönsamhet i länets näringsliv och länets attraktivitet. Avsikten var att identifiera vägar i Västmanland för att förändra strukturer som gör att företagandet inte är jämställt och att kvinnor och män har olika villkor för att starta och driva företag.

Arbete kring dessa frågor har pågått i länet i olika former sedan dess, bl a i form av Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-2014, fortsatt arbete med programmet Främja kvinnors företagande där olika aktörer i länet varit delaktiga, utbildningsinsatser, samt utvecklingsarbete inom organisationer i länet.
Mötesplatsen 2014, med rubriken ”Lyft näringslivet!” hade som huvudsyfte att sammanfatta resultatet av genomförda åtgärder och peka ut inriktningen för det fortsatta arbetet. Det är glädjande att olika insatser har gett resultat och att vi därmed har tagit steg framåt för ett företagande på lika villkor i vårt län.

Sammanfattningsvis har vi alltmer kommit bort från att fokusera på kvinnors och mäns egenskaper, som hinder eller förutsättningar för företagande, för att istället fokusera på hur vi kan förändra arbetssätt och strukturer. Men det finns arbete kvar att göra, inte minst för att öka andelen utrikesföddas och unga kvinnors och mäns tillgång till och stöd från det företagsfrämjande systemet.

Ett stöd i det fortsatta arbetet med dessa frågor är den nationella strategi för företagande på lika villkor som Tillväxtverket har tagit fram på regeringens uppdrag och som blir klar under våren 2015. Där pekas behov och insatser ut på såväl regional som lokal nivå. Det är min förhoppning att det fortsatta arbetet med företagande på lika villkor i Västmanland kommer att ge goda bidrag till länets tillväxt.

Kontakt