Hur är läget i länet 2015?

Om publikationen

Löpnummer: 2015:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 38+132

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen och Landstinget har tillsammans med andra aktörer som uppgift att främja länets utveckling. Det görs bland annat inom ramen för det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. Hur västmanlänningarna ser på situationen i länet är ett viktigt underlag i arbetet och fungerar som ett verktyg för uppföljning och utveckling.

Länsstyrelsen och Landstinget har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att undersöka hur invånarna i Västmanland uppfattar länet som en plats att bo och leva i. Enkäten skickades ut till 6 000 invånare i länet. Frågorna berör invånarnas syn på sitt boende, trygghet, arbete, fritid, utbud av olika samhällsfunktioner med mera.

Resultaten av enkäten visar att en stor andel av invånarna i Västmanlands län är mycket nöjda med livet i länet. Oavsett vilken kommun man bor i skulle drygt nio av tio rekommendera andra att flytta hit. Attityden till företagande upplevs som god.

I rapporten presenteras resultatet av undersökningen. Statistiska centralbyrån har författat rapporten. Länsstyrelsen och Landstinget har lämnat önskemål kring områden för fördjupning.

Kontakt