Enkätundersökning om skador i gröda av stora betande fåglar (2012-2014)

Om publikationen

Löpnummer: 2015:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Stora betande fåglar, som tranor, svanar och gäss, kan orsaka stora skador i jordbruket. Skadorna orsakas av bete, men även nedtrampning. Många av dessa arter är fredade och därför betalar staten ersättning för de skador de orsakar. Endast ett fåtal rapporter om skador orsakade av stora betande fåglar har inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, trots att flera av arterna förekommer i hela länet samt att vi ser en ökande population av flertalet av dem i hela landet.

Länsstyrelsen vill undersöka varför få skador rapporteras. Är det så att skador orsakade av stora betande fåglar inte rapporteras eller förekommer inga skador av dessa i länet? För att få svar på detta skickade Länsstyrelsen i Västmanland ut en enkätundersökning till potentiellt berörda brukare i länet. Utskicket gick till brukare som gjort en SAM-ansökan för 2014 för mer än 5 hektar och/eller hade får. Totalt skickades drygt 1600 enkäter ut och drygt 200 besvarades.

I denna rapport har resultatet av dessa svar sammanställts i form av diagram och text.

Kontakt