32 elfisken i reglerade vattendrag i Västmanlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:22

Diarienummer: 502-2626-2016

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

De naturliga fiskbestånden i Västmanlands län har under lång tid varit utsatta för en mängd olika typer av påverkan. Det handlar t.ex. om fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning, övergödning m.m. Det finns ett stort behov av att bedöma fiskbeståndens status och olika arters utbredning i länet bland annat för att kunna bedöma hur stor vår påverkan är på fiskbestånden. Man får därmed även ökad insikt om vilka åtgärder som skulle behövas om allt inte står rätt till. Länsstyrelsen utför därför årligen elfisken på ett antal lokaler i länet. Elfiskelokalerna i den här rapporten har det gemensamt att de ligger i vattendrag som i olika utsträckning påverkas av reglering och vandringshinder.

Vattendirektivets mål är att alla vatten ska uppnå god ekologisk status. Elfisken är en viktig källa till information för att kunna bedöma den ekologiska statusen i våra vattendrag. Syftet med den här inventeringen är därför att utifrån de 32 elfiskelokalerna få underlag till statusbedömningar. Ett annat viktigt syfte är att följa upp effekterna av fiskvägar och minimitappningar som kommit till stånd vid några av de vattenkraftstationer som ligger i anslutning till elfiskelokalerna.

Kostnader i samband med elfiskeundersökningarna och rapportskrivandet har finansierats av medel från regional miljöövervakning och vattenförvaltningen.
Anders Martinsson, Gunilla Alm, Johan Axnér och Carolina Sandberg genomförde fältundersökningarna under augusti till oktober månad

Kontakt