Summering av inventeringsresultat från LIFE+ projektet Mälarens Inre Skärgård

Om publikationen

Löpnummer: 2014:20

Diarienummer: 512-6037-14

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

LIFE+ projektet Mälarens Inre Skärgård (MIA) har sedan starten 2009 utfört en rad olika åtgärder för att förbättra och återskapa många av de miljöer som är unika för trakterna kring Mälaren. Genom bland annat storskalig avverkning, regelbunden slåtter och kontinuerligt bete har förhållandena i många av habitaten avsevärt förbättras och med fortsatt skötsel kommer flera av dem att på sikt kunna klassas som naturtyp enligt Natura 2000.

Syftet med den här rapporten är att sammanfatta och synliggöra de resultat som inkommit via de olika uppföljningar och inventeringar som gjorts inom projektet. Dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att kvalitetsäkra och ta fram nya Natura 2000 habitat samt se till att befintliga områden har en tillräcklig skötsel. MIA tar slut december 2014 men uppföljningen kommer regelbundet att utföras enligt den plan som tagits fram inom projektet.

Kontakt