Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2015-2017

Om publikationen

Löpnummer: 2014:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Arbetet med att utreda och åtgärda föroreningsskador är en del av de arbetsuppgifter som åligger Länsstyrelsen att utföra. Genom att åtgärda mark- och vattenområden som är förorenade främjas utvecklingen av det goda och hållbara Västmanland. Detta regionala program tas fram för att beskriva Länsstyrelsens och kommunernas arbete med att avhjälpa föroreningsskador. Programmet består av tre delar:

  1. Bakgrund, mål, strategi och organisation
  2. Lägesbeskrivning
  3. Program för de närmaste tre åren

Kontakt