Program för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2015-202

Om publikationen

Löpnummer: 2014:22

Diarienummer: 502-1029-13

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 115

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning är nödvändig för att följa tillståndet i vår vardagsmiljö och upptäcka långsiktiga förändringar hos olika miljöfaktorer. Det kan gälla allt från avrinning av näringsämnen från jordbruksmark och utsläpp av nya miljögifter, till fiskfaunan i vattendrag och vattenväxtfloran i sjöar. Vissa faktorer förändras – åtminstone enligt våra analysmetoder – långsamt eller inte alls, medan andra upp-visar relativt snabba och drastiska förändringar. Det senare gäller inte minst de pågående klimatförändringarna, som redan avspeglar sig i t.ex. förlängd växtsäsong och förändringar i dagfjärilsfaunans artsammansättning i olika delar av landet.

Många miljöproblem som var aktuella i går är det inte i dag, och förändringar i de miljöfaktorer vi övervakar kan föranleda förändringar i prioriteringen av vad vi övervakar och/eller i metoderna för övervakningen. När Länsstyrelsen i Västmanlands län nu för tredje gången reviderat sitt regionala miljöövervakningsprogram har också vissa omprioriteringar gjorts; några undersökningar faller bort under den kommande programperioden och andra tillkommer. Det mesta är sig dock likt från perioden 2009-2014, och det ligger ju också ett stort värde i mätningar med långa och obrutna tidsserier.

Programmet för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2015-2020 har, med stöd av riktlinjer från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, utarbetats under perioden februari 2013 till oktober 2014.

Kontakt