Lavar på kulturbyggnader

Om publikationen

Löpnummer: 2014:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsprogrammet för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskapet togs fram 2011 och gäller perioden 2011-2016. Programmet omfattar fyra lavarter; vedorangelav, sydlig ladlav, grå ladlav och ladparasitspik.

Syftet med den här inventeringen var att få en uppfattning om utbredningen av de fyra åtgärdsprogramsarterna samt rödlistade och andra intressanta lavar i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala och Stockholms län samt att bedöma kulturobjektens status och eventuella restaureringsbehov.

Totalt har 44 objekt inventerats i Västmanlands, 33 i Uppsala, två i Stockholms och 42 i Södermanlands län.

Kontakt