Kommunal klimatanpassning- arbetssätt och behov

Om publikationen

Löpnummer: 2014:12

Diarienummer: 424-3287-14-1

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 81

Publikationstyp: Rapport

Rapport är ett examensarbete gjord som ett uppdrag åt Länsstyrelsen, inom ramen för Länsstyrelsens arbete med att samordna anpassningen till ett förändrat klimat. För att detta arbete ska kunna ges en inriktning som är förankrad i de behov som föreligger behöver synpunkter samlas in och frågor ställas till berörda aktörer i länet. Den enskilt viktigaste gruppen aktörer i detta sammanhang utgörs av länets kommuner.

Rapportförfattaren, Mikaela Andersson, har därför bidragit med viktig information genom de intervjuer som gjorts och de enkäter som skickats ut. Valet av frågor har utgått från Länsstyrelsens behov av information. Svaret på frågorna beskriver kommunernas behov av stöd och underlag och deras förväntningar. Kontakterna har även gett utrymme för fria reflektioner från informanterna, vilket också varit värdefullt.
Tillkommande värden i rapporten är därutöver det utbyte med SMHI arbetet med den fört med sig för Länsstyrelsen och den kunskapssammanställning den innehåller.

Kontakt