Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:04

Diarienummer: 502-4035-2013

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Västmanlands län undersöktes år 2013 kiselalger på 15 vattendragslokaler. Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

Två lokaler, Gärsjöbäcken och Vatthyttsbäcken, bedömdes tillhöra klass 1, hög status. Gärsjöbäcken hade visserligen ett högt IPS-värde, men lokalen bedömdes vara mycket sur.

Två lokaler tillhörde klass 2, god status. Nio lokaler bedömdes tillhöra måttlig status. Av dessa låg en nära otillfredsställande status. Otillfredsställande status konstaterades på två lokaler i undersökningen, en av dem närmar sig dålig status.

Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7. De flesta lokalerna i 2013 års undersökning bedömdes ha alkaliska (årsmedelvärdet för pH över 7,3) eller nära neutrala förhållanden (årsmedelvärde för pH mellan 6,5–7,3).
I Gärsjöbäcken motsvarade indexvärdet mycket sura förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdet för pH bör ligga under 5,5 och/eller att pH-minimum är lägre än 4,8.

Kontakt