Invententering av rovdjur i Västmanlands län 2013-2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:13

Diarienummer: 218-3342-13

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Under 2013 har det dokumenterats valpar i tre vargrevir i Västmanlands län. Dessa revir är Hedbyn, Kloten och Kölsta. Det har spårats och insamlats dna från fem revirmarkerande par, Hedbyn, Kloten, Kölsta, Färna och Gåsmyren Länet berörs av fem vargrevir, där två är helt inom länets gränser. Varg förekommer dock i hela Västmanlands län.

Lodjursinventeringen har blivit lite eftersatt under vintern 2013. Detta beror till viss del på snöläget men även att antalet rapporter minskat. Av de rapporter som kommit in har vissa gått att kvalitetssäkrat men det har varit svårt att särskilja familjegrupper.

Det har kvalitetssäkrats två egna loföryngringar och två föryngringar som delas med andra län under vintern 2013-2014.

Det finns observationer på både björn och kungsörn i länet. Det har inte dokumenterats någon föryngring av dessa.

Kontakt