Föräldrastöd till tonårsföräldrar - en kartläggning av arbetet i Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:25

Diarienummer: 1989-2014-4

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har från Socialdepertementet fått i uppdrag att åren 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren. Viktiga utgångspunkter ska vara det jämställda föräldraskapet och barnets rättigheter.

För att kunna planera lämpliga insatser inom uppdraget 2015-2017 behövs ett kunskapsunderlag som redogör för läget i Västmanlands län. Denna kartläggning kommer att utgöra underlag för planeringen av det kommande arbetet inom uppdraget.

Kontakt