Växtplankton i 24 sjöar 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 104

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelserna i Södermanlands och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort växtplankton undersökningar i slutet av juli 2012 i totalt 24 sjöar. Länen som sjöarna tillhör är Stockholms län (2), Södermanlands län (9), Östergötlands län (2) och Västmanlands län (11). Sjöarna i Stockholms och Östergötlands län grupperas i rapporten tillsammans med sjöarna från Södermanlands län. Medins Biologi AB analyserade och utvärderade samtliga 24 sjöar.

23 av sjöarna är så kallade vattenförekomster och ska i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av sjöns ekologiska status. Denna bedöms utifrån ett antal kvalitetsfaktorer som antingen är biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska. Växtplankton ingår som en del av de biologiska kvalitetsfaktorerna. Den sista sjön ligger i Västmanlands län och är länets regionala referenssjö, Märrsjön. Den undersöks årligen inom programmet för regional miljöövervakning för att kunna fungera som referens till de andra mer påverkade sjöarna i länet.

Undersökningen har finansierats av den regionala miljöövervakningen och vattenförvaltningen. Resultaten utgör viktiga underlag för båda dessa verksamhetsområden.

Kontakt