Växtplankton i 11 sjöar i Västmanlands län.

Om publikationen

Löpnummer: 2013:10

Diarienummer: 537-2766-2012

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort växtplanktonundersökningar under 2012 i totalt 24 sjöar i de två länen. Resultaten presenteras i en gemensam rapport som finns att läsa i sin helhet och går att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast sjöarna som ligger i Västmanlands län.

I Västmanlands län utfördes växtplanktonundersökningar i 11 sjöar i augusti 2012. 10 av sjöarna är s k vattenförekomster, d v s sjöar som är större än 1 km2 och i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av sjöns ekologiska status. Denna bedöms utifrån ett antal kvalitetsfaktorer som antingen är biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska. Växtplankton ingår som en del av de biologiska kvalitetsfaktorerna. Den elfte sjön är länets regionala referenssjö, Märrsjön. Den undersöks årligen inom programmet för regional miljöövervakning för att kunna fungera som referens till de andra mer påverkade sjöarna.

Undersökningen har finansierats av den regionala miljöövervakningen och vattenförvaltningen. Resultaten utgör viktiga underlag för båda dessa verksamhetsområden.

Kontakt