Vattenanknutna kulturmiljövärden - Svartåns avrinningsområde

Om publikationen

Löpnummer: 2013:27

Diarienummer: 436-3576-12

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 114

Publikationstyp: Rapport

Framsida Rapport Vattenanknutna kulturmiljövärden - Svartån

Länsstyrelsen i Västmanland har mellan åren 2012-2014 arbetat med att ta fram kulturhistoriska kunskapsunderlag för Västmanlands prioriterade vattendrag. Projektets effekt förväntas bli en förbättrad kunskap om de vattenanknutna kulturhistoriska värdena, vilket bidrar till att hitta lösningar för att ta tillvara kulturmiljövårdens intressen vid konkreta åtgärdsförslag.

I denna rapport behandlas Svartåns avrinningsområde. Målet är att de avrinningsområdesvisa rapporterna ska göra det möjligt för för kulturmiljövården att hitta kompromisser och möjliggöra avvägningar mellan intressen i samband med åtgärder i vattendragen.

Kontakt