Strategi för vattenrelaterade frågor på Länsstyrelsen i Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:06

Diarienummer: 537-4147-2012

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 94

Publikationstyp: Rapport

På Länsstyrelsen i Västmanlands län hanteras frågor med påverkan på vattenmiljöer i många olika sammanhang och av samtliga enheter. Uppdragen och uppgifterna är av olika karaktär, från handläggning av ärenden till projekt, specifika miljöundersökningar eller samordningsuppdrag. Genom den här strategin reds en del av de vattenrelaterade begreppen ut och en genomlysning av Länsstyrelsens arbete görs. Strategin är ett avstamp inför det fortsatta arbetet med de vattenrelaterade frågorna, där utmaningen är att komma tillrätta med de miljöproblem som finns i länets vatten och att därigenom skapa en hållbar vattenanvändning i länet.

Kontakt