Smådjur i nio västmanländska vattendrag år 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:30

Diarienummer: 581-816-13

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar bedömning av naturvärde, surhetsklass och ekologisk status för bottenfauna i nio västmanländska vattendrag 2013. Syftet med provtagningen är att följa bottenfaunans utveckling i värdefulla vattendrag, att se om kalkning haft önskvärd effekt på bottenfaunan samt att få underlag för statusklassificering av bottenfauna utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Resultatet visar att det inte skett några större förändringar av bottenfaunasamhället vid någon lokal jämfört med tidigare provtagningstillfällen. Naturvärdet bedöms som mycket högt i ett vattendrag, högt i tre vattendrag, ganska högt i två vattendrag samt ordinärt i tre vattendrag. I de kalkade vattendragen är normal förekomst av försurningskänslig bottenfauna ett tecken på att kalkningen fungerar.

Kontakt