Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv

Om publikationen

Löpnummer: 2013:07

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Klimatets förändringar berör samhällets alla sektorer och naturmiljön. Knappast något lär förbli helt opåverkat. En medveten och långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks redan idag och de som väntar i framtiden.

Länsstyrelserna fick år 2009 regeringens uppdrag att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat på regional nivå. Det innebär att stödja kommuner och andra aktörer för att underlätta planering och genomförande av lämpliga åtgärder.

Underlag från sektorsmyndigheter behöver sammanställas och föras vidare, till exempel klimatunderlag som beskriver klimatets förändringar i olika tidsperspektiv. Regionala analyser behöver utföras och komma olika parter till godo. En viktig del av länsstyrelsernas arbete är att bidra till att höja kunskapen inom respektive region om klimatets förändringar och om konsekvenserna för samhället.

Sårbara områden och verksamheter behöver identifieras så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att anpassa samhället på ett hållbart sätt. Länens kommuner ansvarar för ett stort antal viktiga verksamheter och är därför en viktig part. Ett samarbete mellan regionernas olika aktörer är en mycket viktig del i arbetet.

Kontakt