Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:13

Diarienummer: 502-6001-2012

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 79

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort kiselalgsundersökningar under 2012 i totalt 66 vattendragslokaler i de fyra länen. Resultaten presenteras i en gemensam rapport som finns att få tag på hos respektive länsstyrelse. I denna rapport behandlas endast vattendragslokalerna i Västmanlands län.

I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 15 vattendragslokaler i slutet av augusti 2012. 14 av vattendragen är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2 och i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av vattendragets ekologiska status. Denna bedöms utifrån ett antal kvalitetsfaktorer som antingen är biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska. Kiselalger ingår som en del av de biologiska kvalitetsfaktorerna. Det femtonde vattendraget är länets regionala referensvattendrag, Gärsjöbäcken. Den undersöks årligen inom programmet för regional miljöövervakning för att kunna fungera som referens till de andra mer påverkade vattendragen.

Kontakt