Förekomst och övervakning av rödlistade och sällsynta arter i Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:03

Diarienummer: 502-582-12

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

Sedan år 2002 genomförs årligen floraövervakning av flertalet rödlistade kärlväxter i länet, samt av några ej rödlistade men ovanliga arter. Arbetet samordnas sedan 2010 av Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFiV), och datainsamlingen i fält utförs av hängivna, ideellt arbetande floraväktare. BFiV rapporterar resultaten från floraväkteriet till Länsstyrelsen, och de data som samlas in gör det möjligt att bedöma förekomst och beståndsutveckling för länets mer ovanliga och känsliga kärlväxter. Rapporten utgör ett viktigt dokument till stöd för uppföljningen av de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Kontakt