Bredbandsstrategi för Västmanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:05

Diarienummer: 341-2397-13

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

För att hela Västmanlands befolkning och alla företag i Västmanland ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter och få bredband i världsklass presenterar denna bredbandsstrategi en gemensam färdplan fram till 2020. Strategin har arbetats fram av Länsstyrelsen i nära samverkan med länets kommuner, Landstinget i Västmanland och Västmanlands kommuner och landsting.

Bredbandsstrategin för Västmanlands län är samtidigt ett led i Länsstyrelsens uppdrag att förverkliga regeringens IT-politiska ambitioner i länet. Förhoppningen är också att strategin ger stöd, vägledning och inspiration till länets kommuner att arbeta strategiskt med bredbandsfrågan, och utifrån sina egna förutsättningar hitta sina roller i arbetet med att förverkliga regeringens bredbandsmål, i kommunala bredbandsstrategier och andra utvecklingsplaner för kommunen.

Kontakt