Återrapportering av åtgärdsprogrammets genomförande 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:28

Diarienummer: 537-31-2014

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

De fem regionala vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om Åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.

Åtgärderna ska genomföras av myndigheter och kommuner inom respektive ansvarsområde. För att vattenmyndigheterna ska kunna följa utvecklingen och anpassa nästa åtgärdsprogram till behoven ska myndigheter och kommuner enligt åtgärd 1 årligen rapportera sina genomförda åtgärder till vattenmyndigheterna.

Rapporteringen för genomförda åtgärder under 2012 skickades till vattenmyndigheterna under februari 2013. I Norra Östersjöns vattendistrikt har samtliga fem länsstyrelser och 61 av 76 kommuner inkommit med rapporter.

Kontakt