Ängsö gods och socken

Om publikationen

Löpnummer: 2013:14

Diarienummer: 512-2939-05

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport innehåller en översiktlig historik över Engsö gods och socken, som utgör större delen av Ängsö naturreservat. I rapporten redogörs även för bebyggelse och markanvändning på Utön, d.v.s. bebyggelsen söder om Engsö kyrka.

Ett särdrag för Ängsö gård är att fastighetsstrukturen i stort sätt är bibehållen sedan medeltiden, vilket är i det närmaste unikt för landet för att gälla en hel socken. Bakgrunden till att fastighetsstrukturen i huvudsak behållits beskrivs i denna rapport. Dessutom saknar Ängsö i stort sett sentida eller icke agrara inslag och anläggningar. De äldre periodernas ”årsringar” har därmed inte suddats ut av senare tiders förändringar och rationaliseringar varför historiska förlopp kan avläsas på ett ovanligt tydligt sätt. Genom beskrivningen av Utöns markanvändning och bebyggelse ges en fördjupad bakgrund till förståelsen av landskapet i denna del av reservatet.

Kontakt