30 elfisken - reglerade vattendrag i Västmanlands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:29

Diarienummer: 502-1311-2014

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Fiskarter och fiskbestånd i Västmanlands län har under lång tid varit utsatta för en mängd olika typer av påverkan såsom fiske, utsättningar av fisk, vattenreglering, vandringshinder, försurning och övergödning. Det finns ett stort behov av att bedöma fiskbeståndens status och olika arters utbredning i länet bland annat för att kunna bedöma hur stor vår påverkan är på våra fiskbestånd. Länsstyrelsen utför därför årligen elfisken på ett antal lokaler i länet. Elfiskelokalerna i den här rapporten har det gemensamt att de ligger i vattendrag som i olika utsträckning påverkas av reglering.

Vattendirektivets mål är att alla vatten ska uppnå god ekologisk status. Elfisken är en viktig källa till information för att kunna bedöma den ekologiska statusen i våra vattendrag. Syftet med den här inventeringen är att utifrån de 30 elfiskelokalerna ge underlag för statusbedömningar, men också ur ett mer allmänt perspektiv, utöka kunskapen om fiskarter och dess utbredning i Västmanländska vattendrag.

Kontakt