Tillsyn av överförmyndare

Länsstyrelsen granskar att överförmyndare sköter sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. Du som arbetar med överförmyndarfrågor kan även kontakta oss för att få råd och stöd i ditt uppdrag.

Länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas överförmyndare och överförmyndarnämnder. Vi ska inspektera överförmyndarna varje år, och granska om deras handläggning följer reglerna i föräldrabalken. Vi undersöker även om handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt enligt 21 § i förmynderskapsförordningen.

Vi kan även granska överförmyndare efter upplysningar från allmänheten, när vi till exempel fått in en anmälan eller hört något i media.

Vad händer om en överförmyndare missköter sig?

Om vi i vår tillsyn upptäcker att en överförmyndare, en ledamot i en överförmyndarnämnd eller en ersättare är olämplig för sitt uppdrag kommer vi att anmäla det. Tingsrätten kan då besluta att entlediga personen.

Råd och stöd till överförmyndare

Länsstyrelsen ger även råd och stöd till överförmyndare i deras verksamhet. Du som är tjänsteman, överförmyndare eller ledamot i en överförmyndarnämnd är välkommen att kontakta oss.

Kontakt