Livsmedel och vatten

Livsmedel och dricksvatten är viktiga frågor för länet. Länet arbetar utifrån en regional handlingsplan för livsmedel för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin. Tillsammans med Livsmedelsverket och kommunerna ansvarar vi för att kontrollera livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa.

Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna har tillsammans ansvaret för att kontrollera livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa. Länsstyrelsens uppgift är att samordna livsmedelskontrollen i länet och se om kommunerna sköter sitt arbete med livsmedelskontroll och följer lagstiftningen.

Livsmedelskontroll

Vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i de fall som det kommunala vattnet utgör det bästa skyddet för människors hälsa och miljö. Länsstyrelsen stöttar kommuner i det strategiska arbetet med VA-planering och vägleder i arbetet med enskilda avlopp.

Vatten och avlopp

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

Med hjälp av utvecklingsmedel från Havs- och vattenmyndigheten har WSP Sverige AB tagit fram ett GIS-stöd. Stödet är tänkt att användas som underlag vid tillsyn och prövning av små avlopp för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp

Regional livsmedelsstrategi för Västmanland

Västmanlands regionala livsmedelsstrategi tar sikte på att
öka länets livsmedelsproduktion till 2030. Strategins fyra fokusområden är: Länets mat, upplevelsemat, krismat och viltmat.

  • Länets mat ska öka produktionen och förädlingen av länets livsmedel och möjliggöra för mer lokal mat i den offentliga sektorn.
  • Upplevelsemat ska stärka Västmanland som matregion där maten blir en reseanledning både för länets invånare och besökare.
  • Viltmat ska öka tillgången till mat från våra skogar och vatten.
  • Krismat ska trygga länets livsmedelsförsörjning vid kris.

Strategin tas fram av Länsstyrelsen i samarbete med LRF Mälardalen och Region Västmanland.

Läs Västmanlands livsmedelsstrategiPDF

Kontakt