Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Våtmarkssatsningen inom skyddade områden

Naturvårdsverket har delat ut särskilda pengar för den så kallade Våtmarkssatsningen som kommer att pågå under åren 2018 till 2020.

Länsstyrelsens förvaltare kommer att jobba med att restaurera hydrologiskt påverkade våtmarker och vattendrag i naturreservatet Hälleskogsbrännan. I första hand genom att lägga igen diken. I naturreservatet Asköviken-Tidö kommer Länsstyrelsen att förbättra livsvillkoren för de fågelarter som är beroende av Askövikens vassbälten och strandnära miljöer. Detta genom att bland annat tillskapa fler häckningsöar och underhålla det befintliga kanalsystemet.

Våtmarkssatsningen på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Skötsel genom LIFE-projekt

Länsstyrelsen kan söka mer pengar för att driva stora naturvårdsprojekt, till exempel LIFE-projekt. LIFE är EU:s miljöfond och hjälper till att finansiera projekt för skydd och skötsel av natur- eller miljö.

Naturvårdsbränning inom LIFE Taiga

Under åren 2015 till 2019 driver Länsstyrelsen i Västmanland projektet LIFE Taiga tillsammans med 13 andra länsstyrelser.

Webbplats för LIFE Taigalänk till annan webbplats

Restaurering av Mälarens innerskärgård inom LIFE MIA

Mellan åren 2009 till 2014 arbetade Länsstyrelsen i Västmanlands län tillsammans med Länsstyrelserna i Södermanlands och Uppsala län, Sveaskog och Upplandsstiftelsen.

Webbplats för LIFE MIAlänk till annan webbplats 

Kontakt

Avdelningen för naturvård