Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet är ett samverkansorgan som ska vara en pådrivande kraft i länets jämställdhetsarbete. Organisationerna verkar gemensamt för att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål på regional nivå. Jämställdhet i länet kan bara uppnås om alla verksamheter och organisationer är med och bidrar.

Framsida på jämställdhetsstrategin

Jämställdhetsrådets övergripande mål

Jämställdhetsrådets övergripande mål är: ”Västmanland ska vara ett attraktivt län för flickor och pojkar, kvinnor och män, att bo, leva, arbeta och studera i”.

Rådets arbete​

Tillsammans har organisationerna i rådet stora förutsättningar att skapa en positiv utveckling och öka jämställdheten i länet. Detta sker bland annat genom att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering. Strategin förankras och beslutas i rådet.

Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region Västmanland, fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer. Landshövdingen är ordförande. För att stödja och samordna arbetet i rådet finns en beredningsgrupp och fokusgrupper.

Ulrica Gradin - vikarierande landshövding Länsstyrelsen i Västmanland, ordförande

Håkan Tomasson – kommunstyrelsens vice ordförande, Arboga Kommun

Marino Wallsten – kommunstyrelsens ordförande, Fagersta Kommun

Anna Gunstad Bäckman – ledamot Kommunfullmäktige, Hallstahammars kommun

Stellan Lund – kommunalråd, Kungsörs kommun

Ivan Czitrom – ledamot i kommunstyrelsen, Köpings kommun

Sara Dahlin – kommunstyrelsens vice ordförande, Norbergs kommun

Erik Hamrin – kommunstyrelsens vice ordförande, Sala Kommun

Lena Lovén-Rolén – kommunstyrelsens ordförande, Skinnskattebergs kommun

Åke Höljer – ledamot Kommunfullmäktige, Surahammars kommun

Carin Lidman – kommunalråd, Västerås stad

Barbro Larsson – regionråd, Region Västmanland

Maria Hoffman – sektionschef, Arbetsförmedlingen

Melul Sevim – områdeschef, Försäkringskassan

Stephan Uttersköld – chefsåklagare, Åklagarmyndigheten

Björn Wilhelmsson – lokalpolisområdeschef, Polisen

Henrik Svärd, kriminalvården

Thomas Wahl – chef akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola

Karin Spector – stiftsdirektor, Svenska kyrkan

Fredrik Owman – General manager, Bombardier

Maria Samuelsson, ABB

Karin Björklund – logistikchef, Ica Sverige AB

Kristin Pleick – distriktsidrottschef – RF-SISU Västmanland

Helena Åsell – ordförande Unionens regionstyrelse, Mälardalen, Unionen

Kristiina Koistila – förbundsombudsman, Vårdförbundet Västmanland

Maria Netz – verksamhetsutvecklare, Rädda barnen

Marita Lindberg – utbildningsledare, Strömsholms ridskola Flyinge AB

Björn Nordén – verksamhetschef, Competence

Heidi-Maria Wallinder, länsbildningskonsulent, Västmanlands länsbildningsförbund

Johanna Landin – affärschef, Almi

Torbjörn Messing, Länsstyrelsen

Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen

Linda Falk – sekreterare, Länsstyrelsen

Västmanlands jämställdhetspris

Västmanlands jämställdhetsråd delar varje år ut ett jämställdhetspris för att premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet.

Pristagaren ska genom sin satsning bidra till att uppfylla någon av de fokusområden som finns i länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser, innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning, mobilisering eller professionellt jämställt bemötande.

Finalister till jämställdhetspriset 2022

För femte året i rad ska jämställdhetsrådet utse en vinnare av årets jämställdhetspris i Västmanland. Jämställdhetspriset går till den person, organisation eller det projekt som på bästa sätt bidrar till länets jämställdhetsarbete.

De tre finalisterna till årets jämställdhetspris är Visit Västerås, Västmanlands teater – pjäsen Jag ser dig och Rädda barnen – tjejforum på Bäckby. I filmerna berättar finalisterna om sin verksamhet. Nu ska Jämställdhetsrådet avgöra vilken av finalisterna som får ta emot jämställdhetspriset den 6 december.

Filmer med finalisterna till jämställdhetspriset 2022 Länk till annan webbplats.

2021 - ABB HR och Maria Samuelsson, HR-chef

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

"ABB arbetar för att föryngra personalstyrkan och inkludera fler kvinnor i branschen. Jämställdhet är en viktig fråga som många så kallade millennials prioriterar högt både till vardags och i arbetslivet och därför vill ABB attrahera yngre och särskilt kvinnor.

HR-chef Maria Samuelsson är en av de starkaste drivkrafterna i arbetet. Hon arbetar hårt och målmedvetet för att öka det allmänna intresset för teknik och utveckling hos kvinnor. Hon coachar och stöttar alla verksamhetsdelar som arbetar med att minska könsuppdelningen i företaget och hon utmanar de heteronormativa och mansdominerade delarna i teknikkoncernen.

Som länets största privata arbetsgivare har ABB potential att påverka hela länets jämställdhetsmål. De kan bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, påverka mäns föräldrauttag, förbättra kvinnors karriärvägar (ekonomi) och locka unga tjejer till teknikområdet."

Nomineringsfilmer till jämställdhetspriset 2021 på YouTube Länk till annan webbplats.

2020 - Tjejjouren Ronja och Ronjapodden

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

Tjejjouren Ronja och Ronjapodden vinner Västmanlands läns jämställdhetspris 2020 för det arbete de gör för att stärka unga kvinnor och tjejer. Verksamheten har en viktig roll för tjejer då den informerar om deras rättigheter. Det sker genom tjejgruppsverksamhet, information i skolor, sommarläger samt stöd i form av samtal, e-mail, chatt och fysiska träffar.

Tjejjouren Ronja har blivit en viktig mötesplats och en trygg punkt för många unga kvinnor, där de kunnat få hjälp och stöd. Via Ronjapodden har de lyckats sprida samtal om ämnen som rör tjejer på ett lättillgängligt sätt. Det har resulterat i att fler tjejer nåtts av information och verksamheten har bidragit till att normalisera samtal om ämnen som tidigare varit tabu.

Nomineringsfilmer till jämställdhetspriset 2020 på YouTube Länk till annan webbplats.

2019 - Barkarö Sportklubb – Flickinitiativet

Jämställdhetsrådets motivering av vinnaren lyder:

”För deras framgångsrika arbete med att få unga tjejer att ta plats inom fotbollen samt bygga broar mellan olika stadsdelar i Västerås. Unga tjejer utbildas för att själva bli fotbollstränare/-ledare för flicklag vilket skapar en stolthet och visar att tjejer har rätt att ta plats. De knyter samman tjejer från olika socioekonomiska bostadsområden och får fler tjejer att börja idrotta, lära känna varan­dra över gränserna och introduceras i föreningslivet.

Tjejer som aldrig annars träffar varandra får genom Barkarö sportklubbs Flickinitiativ en helt ny möjlighet inom fotbollen, de lyfter varandra och stannar kvar inom idrotten – både som utövare och/eller som ledare.”

Från globalt till lokalt

Rådet ska vara en pådrivande kraft för att nå ett jämställt och hållbart samhälle. Genom att identifiera områden för samarbete och utbyta erfarenheter ges bättre förutsättningar att nå globala, nationella, regionala och lokala jämställdhetsmål. Arbetet sker därför i linje med:

FN:s globala mål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor, CEDAW (på engelska) Länk till annan webbplats.

EU:s jämställdhetspolitik Länk till annan webbplats.

De jämställdhetspolitiska målen Länk till annan webbplats.

Rådets arbete går även hand i hand med andra regionala länsstrategier som den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och arbetet med jämställdhet som en tillväxtfaktor.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)