• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet är ett samverkansorgan som ska vara en pådrivande kraft i länets jämställdhetsarbete. Organisationerna verkar gemensamt för att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål på regional nivå. Jämställdhet i länet kan bara uppnås om alla verksamheter och organisationer är med och bidrar.

Nytt råd för social hållbarhet

Nu bildas ett råd för social hållbarhet som ersätter de tidigare integrations- och jämställdhetsråden. De tidigare råden har varit viktiga forum för samverkan, prioriteringar och att fatta beslut om viljeinriktning för länsstrategierna för jämställdhet och integration. De har även bidragit till projekt som Kvinna in i Sverige som innebar nya sätt att jobba för grupper som står långt från arbetsmarknaden och samhället i stort.

De stora samhällsutmaningar i länet är komplext sammankopplade med varandra och som ingen enskild organisation kan lösa själv utan som kräver samhandling. Att skapa ett råd för social hållbarhet grundar sig i en önskan om att utveckla och att växla upp det arbete som redan görs. Och att inkludera flera områden som mänskliga rättigheter, brottsförebyggande, barnrätt med flera som ryms inom området social hållbarhet.

Mot bakgrund av detta och en lång diskussion i råden kan ledamöterna i både integrations- och jämställdhetsrådet samlas kring följande:

  • Att Västmanland läns jämställdhetsråd och Integrationsråd med respektive tillhörande rådsfunktioner upplöses.
  • Att bilda ett nytt råd för social hållbarhet för Västmanlands län.
  • Att Länsstyrelsen ansvarar för att i samråd med länets aktörer ta fram ett förlag på struktur, roller och funktioner för ett råd för social hållbarhet. Förslaget ska presenteras för det nya rådet 3 oktober 2023.
Framsida på jämställdhetsstrategin

Jämställdhetsrådets övergripande mål

Jämställdhetsrådets övergripande mål är: ”Västmanland ska vara ett attraktivt län för flickor och pojkar, kvinnor och män, att bo, leva, arbeta och studera i”.

Rådets arbete​

Tillsammans har organisationerna i rådet stora förutsättningar att skapa en positiv utveckling och öka jämställdheten i länet. Detta sker bland annat genom att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering. Strategin förankras och beslutas i rådet.

Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region Västmanland, fackliga organisationer och civilsamhällesorganisationer. Landshövdingen är ordförande. För att stödja och samordna arbetet i rådet finns en beredningsgrupp och fokusgrupper.

Johan Sterte - Landshövding Länsstyrelsen i Västmanland, ordförande

Håkan Tomasson – kommunstyrelsens vice ordförande, Arboga Kommun

Marino Wallsten – kommunstyrelsens ordförande, Fagersta Kommun

Anna Gunstad Bäckman – ledamot Kommunfullmäktige, Hallstahammars kommun

Stellan Lund – kommunalråd, Kungsörs kommun

Ivan Czitrom – ledamot i kommunstyrelsen, Köpings kommun

Sara Dahlin – kommunstyrelsens vice ordförande, Norbergs kommun

Erik Hamrin – kommunstyrelsens vice ordförande, Sala Kommun

Lena Lovén-Rolén – kommunstyrelsens ordförande, Skinnskattebergs kommun

Åke Höljer – ledamot Kommunfullmäktige, Surahammars kommun

Carin Lidman – kommunalråd, Västerås stad

Barbro Larsson – regionråd, Region Västmanland

Maria Hoffman – sektionschef, Arbetsförmedlingen

Melul Sevim – områdeschef, Försäkringskassan

Stephan Uttersköld – chefsåklagare, Åklagarmyndigheten

Björn Wilhelmsson – lokalpolisområdeschef, Polisen

Henrik Svärd, kriminalvården

Thomas Wahl – chef akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola

Karin Spector – stiftsdirektor, Svenska kyrkan

Fredrik Owman – General manager, Bombardier

Maria Samuelsson, ABB

Karin Björklund – logistikchef, Ica Sverige AB

Kristin Pleick – distriktsidrottschef – RF-SISU Västmanland

Helena Åsell – ordförande Unionens regionstyrelse, Mälardalen, Unionen

Kristiina Koistila – förbundsombudsman, Vårdförbundet Västmanland

Maria Netz – verksamhetsutvecklare, Rädda barnen

Marita Lindberg – utbildningsledare, Strömsholms ridskola Flyinge AB

Björn Nordén – verksamhetschef, Competence

Heidi-Maria Wallinder, länsbildningskonsulent, Västmanlands länsbildningsförbund

Johanna Landin – affärschef, Almi

Torbjörn Messing, Länsstyrelsen

Dennis Nyström, Länsstyrelsen

Västmanlands jämställdhetspris

Västmanlands jämställdhetsråd delar varje år ut ett jämställdhetspris för att premiera och stimulera aktivt jämställdhetsarbete i länet.

Pristagaren ska genom sin satsning bidra till att uppfylla någon av de fokusområden som finns i länets jämställdhetsstrategi. Det kan handla om kunskapshöjande insatser, innovativa lösningar som underlättar jämställdheten, informationsspridning, mobilisering eller professionellt jämställt bemötande.

Vinnare av jämställdhetspriset 2022

För femte året i rad utsåg jämställdhetsrådet en vinnare av årets jämställdhetspris i Västmanland. Jämställdhetspriset går till den person, organisation eller det projekt som på bästa sätt bidrar till länets jämställdhetsarbete.

Rädda barnen – tjejforum på Bäckby

Rädda barnen – tjejforum på Bäckby Västmanlands fick jämställdhetspriset 2022. Priset delades ut av landshövding Johan Sterte, tillika ordförande i Jämställdhetsrådet, vid en ceremoni på Västerås slott.

Jämställdhetspriset betyder otroligt mycket för oss och tjejforum. Det är ett kvitto på att allt slit varit värdefullt, säger Laura Akpinar projektledare för tjejforum.

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

Västmanlands jämställdhetspris år 2022 tilldelas Rädda Barnen för deras enastående arbete med att engagera och lyfta tjejers röster och stärka deras egenmakt. Genom tjejforum stärks tjejers röster och möjligheter att påverka sina liv och utvecklingen i sitt närområde. Ledarna i tjejforum låter arbete med jämställdhet och antirasism gå hand i hand och förbättrar villkoren och tryggheten för tjejer i bostadsområdet. Det är ett arbete som bidrar till det jämställdhetspolitiska målet om jämställd makt och inflytande.

Fem personer står framför en öppen spis.

Övriga finalister 2022

De två övriga finalisterna till årets jämställdhetspris var Visit Västerås och Västmanlands teater – pjäsen Jag ser dig. I nomineringsfilmerna berättar finalisterna om sin verksamhet.

Filmer med finalisterna till jämställdhetspriset 2022 Länk till annan webbplats.

2021 - ABB HR och Maria Samuelsson, HR-chef

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

"ABB arbetar för att föryngra personalstyrkan och inkludera fler kvinnor i branschen. Jämställdhet är en viktig fråga som många så kallade millennials prioriterar högt både till vardags och i arbetslivet och därför vill ABB attrahera yngre och särskilt kvinnor.

HR-chef Maria Samuelsson är en av de starkaste drivkrafterna i arbetet. Hon arbetar hårt och målmedvetet för att öka det allmänna intresset för teknik och utveckling hos kvinnor. Hon coachar och stöttar alla verksamhetsdelar som arbetar med att minska könsuppdelningen i företaget och hon utmanar de heteronormativa och mansdominerade delarna i teknikkoncernen.

Som länets största privata arbetsgivare har ABB potential att påverka hela länets jämställdhetsmål. De kan bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, påverka mäns föräldrauttag, förbättra kvinnors karriärvägar (ekonomi) och locka unga tjejer till teknikområdet."

Nomineringsfilmer till jämställdhetspriset 2021 på YouTube Länk till annan webbplats.

2020 - Tjejjouren Ronja och Ronjapodden

Jämställdhetsrådets motivering lyder:

Tjejjouren Ronja och Ronjapodden vinner Västmanlands läns jämställdhetspris 2020 för det arbete de gör för att stärka unga kvinnor och tjejer. Verksamheten har en viktig roll för tjejer då den informerar om deras rättigheter. Det sker genom tjejgruppsverksamhet, information i skolor, sommarläger samt stöd i form av samtal, e-mail, chatt och fysiska träffar.

Tjejjouren Ronja har blivit en viktig mötesplats och en trygg punkt för många unga kvinnor, där de kunnat få hjälp och stöd. Via Ronjapodden har de lyckats sprida samtal om ämnen som rör tjejer på ett lättillgängligt sätt. Det har resulterat i att fler tjejer nåtts av information och verksamheten har bidragit till att normalisera samtal om ämnen som tidigare varit tabu.

Nomineringsfilmer till jämställdhetspriset 2020 på YouTube Länk till annan webbplats.

2019 - Barkarö Sportklubb – Flickinitiativet

Jämställdhetsrådets motivering av vinnaren lyder:

”För deras framgångsrika arbete med att få unga tjejer att ta plats inom fotbollen samt bygga broar mellan olika stadsdelar i Västerås. Unga tjejer utbildas för att själva bli fotbollstränare/-ledare för flicklag vilket skapar en stolthet och visar att tjejer har rätt att ta plats. De knyter samman tjejer från olika socioekonomiska bostadsområden och får fler tjejer att börja idrotta, lära känna varan­dra över gränserna och introduceras i föreningslivet.

Tjejer som aldrig annars träffar varandra får genom Barkarö sportklubbs Flickinitiativ en helt ny möjlighet inom fotbollen, de lyfter varandra och stannar kvar inom idrotten – både som utövare och/eller som ledare.”

Från globalt till lokalt

Rådet ska vara en pådrivande kraft för att nå ett jämställt och hållbart samhälle. Genom att identifiera områden för samarbete och utbyta erfarenheter ges bättre förutsättningar att nå globala, nationella, regionala och lokala jämställdhetsmål. Arbetet sker därför i linje med:

FN:s globala mål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor, CEDAW (på engelska) Länk till annan webbplats.

EU:s jämställdhetspolitik Länk till annan webbplats.

De jämställdhetspolitiska målen Länk till annan webbplats.

Rådets arbete går även hand i hand med andra regionala länsstrategier som den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och arbetet med jämställdhet som en tillväxtfaktor.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)