• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Integrationsrådet och Västmanlands integrationsstrategi

Integrationsrådet är ett regionalt forum som är en pådrivande kraft i länets integrationsarbete. Aktörerna i rådet samverkar på en strategisk nivå för att utveckla och förbättra integrationen i länet.

Nytt råd för social hållbarhet

Nu bildas ett råd för social hållbarhet som ersätter de tidigare integrations- och jämställdhetsråden. De tidigare råden har varit viktiga forum för samverkan, prioriteringar och att fatta beslut om viljeinriktning för länsstrategierna för jämställdhet och integration. De har även bidragit till projekt som Kvinna in i Sverige som innebar nya sätt att jobba för grupper som står långt från arbetsmarknaden och samhället i stort.

De stora samhällsutmaningar i länet är komplext sammankopplade med varandra och som ingen enskild organisation kan lösa själv utan som kräver samhandling. Att skapa ett råd för social hållbarhet grundar sig i en önskan om att utveckla och att växla upp det arbete som redan görs. Och att inkludera flera områden som mänskliga rättigheter, brottsförebyggande, barnrätt med flera som ryms inom området social hållbarhet.

Mot bakgrund av detta och en lång diskussion i råden kan ledamöterna i både integrations- och jämställdhetsrådet samlas kring följande:

  • Att Västmanland läns jämställdhetsråd och Integrationsråd med respektive tillhörande rådsfunktioner upplöses.
  • Att bilda ett nytt råd för social hållbarhet för Västmanlands län.
  • Att Länsstyrelsen ansvarar för att i samråd med länets aktörer ta fram ett förlag på struktur, roller och funktioner för ett råd för social hållbarhet. Förslaget ska presenteras för det nya rådet 3 oktober 2023.

Integrationsrådets vision och övergripande mål

Integrationsrådets vision är:

”Tillsammans möjliggör vi ett jämlikt samhälle för alla i Västmanland.”

Integrationsrådets övergripande mål är:

”Genom samordning och samverkan främjar vi integration i ett jämlikt Västmanland. Västmanlands integrationsråd arbetar för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla i Västmanland”.

Logga Västmanlands integrationsråd

Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026

Integrationsrådets arbete utgår från Västmanlands integrationsstrategi. Strategin består av sex målområden som har brutits ned i mål och delmål inom respektive område. Målen har tagits fram i samverkan med berörda organisationer.

För att nå de uppsatta målen i strategin krävs att alla berörda organisationer bidrar i arbetet utifrån sina ansvarsområden. Integrationsstrategin är ett inriktningsdokument som används av respektive aktör vid planering av insatser, framtagandet av egna strategier, verksamhetsplanering och så vidare.

Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026 Länk till annan webbplats.

Integrationsrådets organisation

Integrationsrådet leds av landshövdingen och består av kommunstyrelsernas ordförande, regionstyrelsens ordförande, chefer vid myndigheter i länet, näringslivsrepresentanter och företrädare för civilsamhället.

Integrationsrådet sammanträder vanligtvis vid fyra tillfällen per år.

Om du är intresserad av bli medlem i integrationsrådet är du välkommen att kontakta:

socialhallbarhet.vastmanland@lansstyrelsen.se

Medlemmar

Arboga kommun

Fagersta kommun

Hallstahammars kommun

Kungsörs kommun

Köpings kommun

Norbergs kommun

Sala kommun

Skinnskattebergs kommun

Surahammars kommun

Västerås stad

Region Västmanland

Migrationsverket

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Polisen

Företagarna

Västmanlands länsbildningsförbund

Svenska kyrkan

Rädda barnen

RF-SISU Västmanland

Samhall

Frikyrkliga samfund genom Ansgarsförsamlingen

Katolska kyrkan

Förbundet Agenda 2030

Integrationsrådets beredningsgrupp

Till stöd för integrationsrådet finns beredningsgruppen för integrationsfrågor. Beredningsgruppens uppgift är att förbereda frågor till rådet som är aktuella inom integrationsområdet i länet. Beredningsgruppen lägger fram förslag på insatser, påtalar behov, ger stöd och förankrar arbetet i integrationsrådet.

Beredningsgruppen har en bred representation från länet, både geografiskt och kompetensmässigt. Medlemmarna representerar kommuner, regionen, myndigheter och civilsamhället.

Beredningsgruppen träffas inför varje möte med integrationsrådet. Beredningsgruppens ordförande är Pernilla Börjesson, Länsstyrelsen.

Regionala nätverk

Länsstyrelsen samordnar flera integrationsnätverk i länet. Nätverken består av tjänstepersoner som arbetar med integrationsfrågor på olika sätt inom kommuner, regionen, myndigheter och representanter från civilsamhället. Syftet med nätverken är att öka jämlikheten i länet, skapa forum för erfarenhetsutbyte, erbjuda kompetens- och metodstöd och analysera lokala och regionala behov.

Strategnätverket är ett nätverk för dig som arbetar inom kommun, region och statliga myndigheter och har ett övergripande ansvar för mottagandet av nyanlända och kvotflyktingar, till exempel du som arbetar som enhetschef, samordnare eller integrationsansvarig i din organisation. Nätverkets syfte är att främja dialog och regional samverkan inom integrationsområdet och en förbättrad beredskap och mottagningskapacitet. Länsstyrelsen samordnar minst två träffar per år.

Sammankallande för nätverket är Johannes Forssén, Länsstyrelsen.

Ensamkommande barn-nätverket riktar sig till dig som arbetar med mottagandet av ensamkommande barn inom kommunens socialtjänst, regionen, berörda myndigheter och civilsamhället. Nätverkets syfte är att stödja aktörerna i mottagandet av ensamkommande barn, att skapa en regional lägesbild kring mottagandet, bidra med kompetensutveckling och till erfarenhetsutbyte i länet. Länsstyrelsen samordnar minst två träffar per år.

Sammankallande för nätverket är Iman El Awad, Länsstyrelsen.

Nätverket för dig som möter asylsökande och nyanlända riktar sig till de som bedriver integrationsprojekt finansierade av statliga medel från Länsstyrelsen. Nätverkets syfte är att hålla samman integrationsinsatser som görs i Västmanland och att ge utrymme för att lyfta frågor, erbjuda kompetens- och metodstöd och informations- och erfarenhetsutbyte.

Sammankallande för nätverket är Ann-Sofie Carlqvist, Länsstyrelsen.

Syftet med nätverket är att erbjuda samhällskommunikatörer och integrationshandläggare ett forum för samverkan i frågor som rör det praktiska arbetet i mottagandet av nyanlända och kvotflyktingar. Länsstyrelsen samordnar två träffar per år.

Sammankallande för nätverket är Johannes Forssén, Länsstyrelsen.

Nätverket riktar sig till personer i Västmanland som är utbildade gruppledare i programmet ”Föräldraskap i Sverige”. Syftet med nätverket är att stödja genomförandet av programmet i verksamheter som möter nyanlända, att bidra med samordning, erfarenhetsutbyte och vidare kompetensutveckling. Länsstyrelsen samordnar två träffar per år.

Sammankallande för nätverket är Linda Falk från Länsstyrelsen.

Kontakt

Social hållbarhet

Telefon: 010–224 90 00 (växel)