Information om coronaviruset - covid-19

Här hittar du länkar till uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Lokala allmänna råd i Västmanlands län

De lokala allmänna råden innebär att du som bor eller besöker Västmanlands län bör:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför länet
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Råden gäller från och med den 12 november till den 13 december och kan förlängas.

Publiktak på 8 personer

Länsstyrelsen i Västmanland har fattat beslut om att ett publiktak på 8 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från tisdag 24 november.

Begravningar är undantaget

Taket vid begravningar ska precis som regeringen beslutat vara 20 personer istället för åtta. Det förutsätter dock, som i alla sammanhang, att det finns möjlighet att hålla avstånd.

Läs mer om publiktaket på 8 personer

Fortsätt att följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Det här gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Västmanland följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter och organisationer på nationell och regional nivå. Regional samverkan sker med aktörerna inom Västmanlands läns krissamverkansnätverk U-Sam.

Länsstyrelserna följer hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs

Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs. Länsstyrelserna ska även bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas av ett ökat resande.

Om uppdraget att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs

Varje vecka publicerar Länsstyrelsen en nyhet om hur efterlevnaden ser ut nationellt och i länet

Goda exempel på åtgärder som kommuner och andra aktörer gör för att minska risken för ökad smittspridning

Länsstyrelserna stöttar kommunernas tillsyn av serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial

Tillsammans med Socialstyrelsen arbetar länsstyrelserna med att kartlägga och säkerställa tillgången på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet. I Västmanland samverkar länsstyrelsen med länets kommuner och andra aktörer för att fördela resurser och lösa akuta brister.

Om hur Länsstyrelsen arbetar med samverkan kring skyddsutrustning

Länsstyrelsen samordnar arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet.

Om uppdraget att samordna arbetet om lägesbilder rörande social problematik

Länsstyrelsen handlägger omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Om omsättningsstöd till näringsidkare och hur du ansöker

Region Västmanland är smittskyddsmyndighet

Region Västmanland är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Regional guidelines and restrictions in Västmanland county

From 12 November until 13 December, everyone in Västmanland county is urged to:

 • Refrain from visits to indoor environments such as shops, shopping centres, museums, libraries, swimming pools and gyms. Necessary visits to grocery stores and pharmacies are allowed.
 • Refrain from unnecessary journeys both within and outside your region or district.
 • Refrain from participating in gatherings such as meetings, concerts, performances, sports training, matches and competitions. However, this does not apply to sports training for children and young people born in 2005 or later.
 • If possible, physical contact with people other than those with whom you live should be avoided. This means, among other things, to refrain from arranging or attending parties and similar social gatherings.

Necessary close contact is allowed, for example during healthcare visits and medical examinations. However, anyone with possible Covid-19 symptoms should avoid any close contact with other people.

Business owners and employers should take action to ensure that visitors and employees are able to follow the general guidelines in the event of a local outbreak of Covid-19.

Special restrictions

The 8-person limit at public gatherings and events will remain until at least 22 December.

Kontakt