Kampsport

Du som vill anordna en kampsportsmatch behöver ansöka om tillstånd. Du behöver tillstånd för tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher.

Det finns två olika tillstånd att söka för kampsportsmatcher. Det ena är tillstånd för att anordna en eller flera kampsportsmatcher. Det andra är tillstånd för viss tid eller tills vidare. Ett tillstånd för viss tid eller tills vidare är inte knutet till enskilda matcher och det kan enbart sökas av organisationer för kampsport.

Du behöver ansöka om tillstånd för tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher oavsett om de är offentliga eller enskilda. Du behöver inte ansöka om tillstånd för kampsport som bara tillåter markerade slag eller markerade sparkar mot huvudet, utan träff. Du behöver inte heller tillstånd för träning i kampsport.

Ansök om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher

Om det rör sig om en turnering över flera dagar förutsätter tillståndet att samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser gäller för samtliga kampsportsmatcher. Ansök senast två månader före den första matchen.

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen).
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Organisation och kontaktuppgifter


Organisationens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Organisationens kontaktuppgifter

Kontaktperson (företrädaren för organisationen)
Kontaktperson (företrädaren för organisationen)

Beskrivning av organisationenTyp av kampsport

Tillståndets omfattning
Vid en turnering med flera kampsportsmatcher av samma slag under en given period ska beräknat antal matcher samt tid och plats för turneringen anges.
Bifoga bilagor
Ett tillstånd för flera matcher förutsätter att det är väsentligen samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga kampsportsmatcher. Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.Övriga faktorer av betydelse för ansökan
Har tillstånd sökts tidigare?
Har tillstånd sökts tidigare?

Association/OrganisationContact information
Description of the association/organisationType of combat sport

Scope of the permit
For a tournament with several combat sport matches of the same kind during a given period, the calculated number of matches as well as the time and place for the tournament shall be stated.
Enclosures
Must always be attachedOther important factors to be taken into consideration
Previous application for permit?
Previous application for permit?

Ansökningsavgift

Avgiften för ansökan är 700 kronor. Du behöver betala ansökningsavgiften innan vi handlägger din ansökan.

Betala avgiften till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Märk din inbetalning med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem som söker tillstånd.

Ansök om tillstånd för kampsportsmatcher under viss tid eller tills vidare

Ansökan kan göras av kampsportsförbund eller andra organisationer som är ansvariga för kampsporten. Tillståndet är inte är knutet till enskilda kampsportsmatcher. Ett tillstånd för viss tid eller tillsvidare kan omfatta arrangörer som är knutna till organisationen, om arrangören är medlem i organisationen och bunden till de regelverk som organisationen antagit.

Skicka in ansökan senast tre månader före det första matchtillfället är planerat.

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen).
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner.

Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Organisation


Organisationens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Organisationens kontaktuppgifter

Kontaktperson (företrädaren för organisationen)
Kontaktperson (företrädaren för organisationen)

Beskrivning av organisationenTyp av kampsport

Tillståndets omfattning


Gäller ansökan viss tid eller tills vidare? * (obligatorisk)
Gäller ansökan viss tid eller tills vidare?
Bifoga bilagor
Ett tillstånd för flera matcher förutsätter att det är väsentligen samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga kampsportsmatcher. Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.
Övriga faktorer av betydelse för prövningen
Har tillstånd sökts tidigare? * (obligatorisk)
Har tillstånd sökts tidigare?


Organisation/Association
Contact informationDescription of the organisation/associationType of combat sports

Scope of the permit


Are you applying for a specific time or further notice?  * (obligatorisk)
Are you applying for a specific time or further notice?
Enclosures
Must always be attached

Other important factors to be taken into consideration
Previous application for permit? * (obligatorisk)
Previous application for permit?

Ansökningsavgift

Avgiften för ansökan är 1 350 kronor. Du behöver betala ansökningsavgiften innan vi handlägger din ansökan.

Avgiften betalar du till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Märk din inbetalning med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem som söker tillstånd.

Andra tillstånd som behövs för kampsportsmatcher

Du som ordnar kampsportsmatcher behöver också söka tillstånd för att få ordna en offentlig tillställning. Ansökan för offentlig tillställning gör du hos polisen. Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, till exempel kampsport räknas som offentliga tillställningar om den anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde till den.

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska anordna en kampsportsmatch på en plats som inte är offentlig, till exempel en idrottsarena, behöver du anmäla det till polismyndigheten.

Anmäl om idrottsarrangemang som inte är offentlig hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du skickat in din ansökan prövas den av Kampsportsdelegationen som sedan beslutar om du eller din organisation beviljas tillstånd eller inte.

Så här handlägger vi din ansökan

När din ansökan kommit in och avgiften är betald kontrollerar en handläggare att ansökan är komplett. Om din ansökan är fullständig får du ett mottagningsbevis. Handläggaren presenterar sedan din ansökan för Kampsportsdelegationen som fattar beslut om du beviljas tillstånd eller inte. Kampsportsdelegationen är fristående från Länsstyrelsen. Läs mer om hur arbetet med tillstånd går till under rubriken Så arbetar vi med tillstånd för kampsportsmatcher.

Från att din ansökan kommit in meddelar vi dig om beslutet inom två eller tre månader (beroende på vilket tillstånd du söker). Om utredningen kräver längre tid kan handläggningstiden förlängas med högst tre månader.

Vad avgör om tillstånd beviljas eller inte?

Tillstånd att anordna kampsportsmatch lämnas under förutsättning att kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Regeringen har gett vissa riktlinjer vid bedömning av ansökan:

 • Tydliga regler
 • Regelinnehåll
 • Utrustning
 • Kampområdet
 • Förfarande efter knockout
 • Uppföljning
 • Möjlighet att avbryta en ojämn match
 • Matchlängd
 • Åldersgräns för deltagare
 • Krav på anordnaren

Ytterligare information om regeringens riktlinjer vid prövningen av tillståndspliktiga kampsportsmatcher hittar du i:

Regeringens proposition 2014/15:62länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens proposition 2005/06:147länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga beslut

Om Kampsportsdelegationen beslutar att inte ge tillstånd eller om delegationen återkallar ett tidigare tillstånd, kan beslutet överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. I detta fall är första instans Förvaltningsrätten i Karlstad. Du skickar din överklagan till Länsstyrelsen i Örebro län:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsport
701 86 ÖREBRO

Vem gör vad 

Arbetet med tillstånd för kampsportsmatcher är fördelat mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Kampsportsdelegationen. Kampsportsdelegationen prövar ansökningar och beslutar om sanktioner. Länsstyrelsen i Örebro län utför tillsyn för att se till att kampsportsmatcher utförs i enlighet med de tillstånd som utfärdats.

Kampsportsdelegationen prövar tillstånd

Kampsportsdelegationen prövar ansökningar om tillstånd att anordna kampsportsmatcher och beslutar om sanktioner. Kampsportsdelegation finns vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Det här gör kampsportsdelegationen:

 • Prövar tillstånd
 • Beslutar om sanktioner
 • Meddelar varningar
 • Återkallar tillstånd helt eller delvis

Roller inom kampsportsdelegationen

Kampsportsdelegationen består av:

 • en ordförande, samt en ersättare
 • en mediciniskt sakkunnig, samt en ersättare
 • en sakkunnig i idrott, samt en ersättare

Vilka ingår i Kampsportsdelegationen

Roll

Person

Utsedd av

Bakgrund

Ordförande

Christian Groth

Regeringen

Chefsrådman och avdelningschef vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ersättare för ordförande

Anne Sjöblom

Regeringen

Tidigare varit assessor vid Svea hovrätt.

Medicinskt sakkunnig

Albert Hietala

Länsstyrelsen

Specialist inom neurologi vid Neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ersättare för medicinskt sakkunnig

Jan Lexell

Länsstyrelsen

Överläkare för Neurologi och Rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds Universitet.

Sakkunnig i idrott

Michael Sjölin

Länsstyrelsen

Domare både nationellt och internationellt inom Kickboxning och Wushu.

Ersättare för sakkunnig i idrott

Tomas Eriksson


Verksam som President i det Internationella Innebandyförbundet och ledamot av Riksidrottsstyrelsen.


Om du har frågor

Om du har frågor som riktar sig till Kampsportsdelegationen kontaktar du Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro län utför tillsyn av kampsportsmatcher. Det innebär att vi kontrollerar att kampsportsmatcher anordnas enligt tillstånd och villkor i besluten. Vi tar också emot ansökningar, lämnar förslag på beslut och upprättar polisanmälan vid misstanke om brott.

Det här gör Länsstyrelsen i Örebro län

 • tar mot ansökningar/anmälningar och handläggning av dessa
 • lämnar förslag på beslut till Kampsportsdelegationen
 • tillsyn av kampsportsmatcher
 • upprättar polisanmälan vid misstanke om brott mot kampsportslagen
 • har kontakt med allmänheten och media

Vad innebär tillsynen av kampsportsmatcher?

Länsstyrelsen i Örebro län kan utöva tillsyn av kampsportsmatcher som fått tillstånd. Vi har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som vi behöver. Vi har även rätt att få närvara vid kampsportsmatcherna.

Om tillståndshavaren bryter mot tillståndet och villkor kan Länsstyrelsen besluta om att överlämna ärendet till Kampsportsdelegationen. Kampsportsdelegationen prövar om tillståndet ska återkallas, helt eller delvis, eller om en varning ska meddelas.

Vilket ansvar har kampsportsförbunden?

För organisationer som har meddelats tillstånd för viss tid eller tills vidare kommer Länsstyrelsen i sitt tillsynsarbete i första hand att kontrollera att organisationen sköter egenkontrollen av de kampsportsmatcher som anordnas inom organisationen. Det är den organisation som beviljats ett generellt tillstånd som ansvarar för att arrangörer som är knutna till organisationen följer tävlingsregler och säkerhetsrutiner vid anordnandet av kampsportsmatcher.

Kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart

Att anordna kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart och ligger i första hand under polismyndighetens ansvarsområde.

Den som lämnar felaktiga uppgifter i en ansökan, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Även den som deltar, ekonomiskt understödjer en match, upplåter lokal eller tjänstgör som domare eller sekond vid sådan match kan dömas till böter. Detsamma gäller för den som i egenskap av manager ingår avtal om anordnande av kampsportsmatch utan tillstånd.

Kampsport enligt lagen

Kampsport enligt lagens mening tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren.

Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.

Har du frågor, kontakta Länsstyrelsen i Örebro

Vissa verksamheter är koncentrerade till ett färre antal länsstyrelser. Länsstyrelsen i Örebro hanterar ärenden gällande kampsport för alla län i Sverige.

Om kampsport på Länsstyrelsen Örebros webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00