Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

I Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn till de stora rovdjuren. Sedan allmogejakten släpptes fri under slutet av 1700-talet har rovdjurspopulationerna pendlat kraftigt. De stora rovdjursarterna jagades hårt under hela 1800-talet och försvann från stora delar av landet. Vargen var i stort sett utrotad i Sverige under 1900-talets senare hälft.

De stora rovdjursarterna fridlystes i slutet av 1900-talet vilket gjorde att populationerna har återhämtat sig.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Läs mer om stora rovdjur i Sverige

Naturvårdsverket har information om följande rovdjur

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Ersättning kan betalas ut om besiktningen visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn eller björn.

Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

Om dina tamdjur utsätts för rovdjursangrepp:

Ring 010-224 93 94

 

Förebyggande åtgärder jakthund

Länsstyrelsen lånar ut en skyddsväst till din jakthund. Skulle det fungera så kan du köpa en egen och då kan du söka bidrag för det.

Blankett för ansökan om att låna en skyddsväst till jakthundPDF

Blankett för ansökan om bidrag till inköp av skyddsväst till jakthundPDF

Rovdjur i Västmanlands län

I Västmanlands län finns det lodjur och varg. Länsstyrelsen har årligen även kvalitetssäkrat enstaka observationer av kungsörn och björn.

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har vi ett ansvar att nå det målet.

Vi gör det genom att arbeta med följande områden:

 • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
 • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
 • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
 • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
 • informera och kommunicera om rovdjuren
 • inventera de stora rovdjuren.
 • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Jakt på rovdjur

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Inventering av stora rovdjur

Inventeringen ingår i länsstyrelsernas regionala förvaltningsansvar för de stora rovdjuren. Inventeringens mål är att uppskatta rovdjursstammarnas storlek, genom att fastställa antalet föryngringar per år samt arternas utbredning inom länet. I inventeringsarbetet medverkar jägare, ideella organisationer och andra naturintresserade.

Inventeringsresultaten ska vara direkt jämförbara mellan länen och vara underlag för:

 • uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling
 • uppföljning av effekterna av utförda skadeförebyggande åtgärder
 • planering av skadeförebyggande åtgärder
 • Naturvårdverkets och länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt efter rovdjur

Rovdjursobservationer

Du kan rapportera observationer av rovdjur i Skandobs-appen. Appen laddar du ner gratis från GooglePlay eller AppStore. Du kan även rapportera in dina observationer på Skandobs webbplats.

Skandobslänk till annan webbplats

Se vår film om Skandobs-appen.

 

Du kan söka på observationer av rovdjur i Naturvårdsverkets sökttjänst Rovbase.

Rovbaselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera på Vilt- och rovdjursmejl

Vilt- och rovdjursmejl är ett elektroniskt utskick från viltgruppen på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Du får information till din mejl när det finns viktig information att sprida, som till exempel nyheter eller nya bestämmelser. Du får även information när det har hänt något inom området, som till exempel när det har skett ett angrepp av rovdjur.

Här kan du göra din anmälan om prenumeration.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt