Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Årsredovisning 2021

Länsstyrelsens årsredovisning för 2021 berättar om vårt arbete under året. Årsredovisningen skickas till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom samhällsplanering och boende, energi och klimatanpassning, kulturmiljö, naturvård, miljöskydd, vatten, djurskydd, krisberedskap och civilt försvar, social hållbarhet samt landsbygdsutveckling. Vi beskriver även vårt arbete med coronapandemin

Årsredovisning 2021 Länk till annan webbplats.

Framsida Verksamhetsplan 2018 Länsstyrelsen Västmanland

Under 2021 har coronapandemin har medfört många omprioriteringar i vår verksamhet, dessutom har nya uppgifter tillkommit under året utifrån lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 och tillsynen över covid-19-lagen. Trots restriktioner, distansarbete och hantering av en mängd nya regeringsuppdrag kopplade till covid-19 har de flesta av myndighetens verksamhetsområden kunnat bedrivas med gott resultat. Hanteringen av pandemin har också bidragit till ny kunskap.

Demokratin har varit ett viktig ämne under året då Sverige har firat och hedrat 100 år av demokrati. Förste vice talman Åsa Lindestam besökte länet i slutet av augusti och länet tog emot demokratistugan som invigdes i slutet av november. Båda dessa arrangemang har bidragit till nya kunskaper om olika perspektiv på demokratiska frågor i samhället samt att nätverk stärkts i länet.

Under ett år av pandemi har intresset för att vara ute i naturen varit stort. Länsstyrelsen har arbetat utifrån det nationella projektet Friluftslivet år 2021 som handlat om att lyfta friluftslivets betydelse, få fler människor att vara ute i naturen och öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

För att driva på arbetet med de nationella målen och främja länets utveckling har Länsstyrelsen under flera år byggt upp en bred samverkan i länet genom flera samverkansråd: miljö- och klimatrådet, jämställdhetsrådet, integrationsrådet samt krishanteringsrådet. Exempel på teman inom miljö- och klimatrådet har varit energiförsörjning, råvaror och materialval, hållbar samhällsplanering och analys av FN:s senaste klimatrapport och vad den innebär för Västmanland. Jämställdhetsrådet har under 2021 fattat beslut om nya prioriteringar och samhandlingsområden och 13 olika projekt och processer pågår. Länets integrationsråd har bland annat har antagit Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026. Det regionala krishanteringsrådet har haft stort fokus på coronapandemin och totalförsvarsplanering.

En gemensam regional kulturarvsstrategi för 2021–2026 har antagits av Länsstyrelsen Västmanland och Region Västmanland. Syftet med strategin är att i bred samverkan identifiera ett antal regionala fokusområden för kulturarvsarbetet samt att arbeta strategiskt för att de nationella kulturmiljömålen ska ge resultat och effekt.

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt