Risk för gräsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Agendan är antagen av FN:s medlemsländer. Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030.

Avsikten med Agenda 2030 är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Principer för genomförandet av Agenda 2030

Agendan är universell

Den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.

Målen är integrerade och odelbara

Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Ingen ska lämnas utanför

Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar

Agenda 2030 och de 17 globala målen Länk till annan webbplats.

Genomförandet i Sverige

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både nationellt och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Det innebär att vi successivt ska ställa om Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I det arbetet har Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter tillsammans med kommuner och regioner ett stort ansvar. För att vi ska lyckas behöver vi skapa delaktighet och få med hela samhället på omställningen.

Länsstyrelsens uppdrag inom Agenda 2030

Regeringen har gett flertalet statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med Agenda 2030. För Länsstyrelsen innebär det bland annat att:

  • långsiktigt arbeta för att målen i Agenda 2030 nås
  • samverka med länets aktörer
  • sprida information om arbetet med Agenda 2030 i länet
  • bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet.
Ikoner för de globala målen i Agenda 2030

Så arbetar Länsstyrelsen i Västmanlands län med Agenda 2030

Länsstyrelsens breda verksamhet bidrar till att uppnå de globala målen enligt Agenda 2030. De globala målen är vägledande i Länsstyrelsens interna styrning och uppföljning.

Läs mer om Länsstyrelsens interna och strategiska arbete med Agenda 2030 här:

Verksamhetsplan och årsredovisning

Vi påbörjar och driver aktiviteter och projekt genom våra samverkansråd:

Arbetet med Agenda 2030 på Länsstyrelsen i Västmanlands län utgår från en styrgrupp som leds av landshövding som ordförande. Styrgruppen fastställer inriktning för uppdraget och följer kontinuerligt upp det arbete som bedrivs och dess resultat. En koordineringsfunktion bistår styrgruppen med att stärka helhetsperspektivet, säkerställa enhetlighet och god samverkan internt och externt. Samtliga avdelningschefer och enhetschefer är direkt engagerade i arbetet för att säkerställa att förutsättningar skapas för en integrering i den ordinarie verksamheten och att positiva synergieffekter mellan dessa tillvaratas och förstärker myndighetens hållbarhetsarbete.

Kommunernas uppdrag inom Agenda 2030

Kommunernas arbete med Agenda 2030 är avgörande för att Västmanland ska bli ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart län. Samtidigt är agendan komplex. Det kan därför vara svårt att veta hur man som kommun på bästa sätt ska ta sig an arbetet.

Vi på Länsstyrelsen kan bidra med att guida er i detta arbete. Nedan presenteras det stöd som vi erbjuder idag.

Vad Länsstyrelsen kan hjälpa till med

Överblick – aktörer och arbetsstöd inom Agenda 2030

Det finns ett stort utbud av aktörer som erbjuder olika arbetsstöd i implementeringen av Agenda 2030. Följande utfällbara lista ger en överblick över de processtöd för strategiskt arbete med Agenda 2030 som finns i länet och nationellt. Målgrupp är kommuner, men det finns även arbetsstöd som kan användas inom näringslivet.

Här får du en överblick över det stora utbud av arbetsstöd för strategiskt arbete med Agenda 2030 som finns. Detta för att ni som kommun ska kunna använda de verktyg som passar er verksamhet bäst.

Glokala Sveriges kunskaps- och metodstöd

Ett kunskaps och metodstöd för att ställa om och växla upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen, lokalt som globalt, integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning och ledning samt utveckla samverkan med medborgare och samhällsaktörer.

Glokala Sveriges kunskaps- och metodstöd Länk till annan webbplats.

Region Västmanland – regional utvecklingsstrategi

Region Västmanlands regionala utvecklingsstrategi som pekar ut riktningen för hur Västmanland ska utvecklas fram till år 2030.

Regional utvecklingsstrategi Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och regioner - Öppna jämförelser

Rapport i syfte att främja jämförelser och analyser av nuläget i omställningen till en hållbar framtid samt öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt än idag arbeta med Agenda 2030. Målgruppen för rapporten är ledande politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

SKR Öppna jämförelser Länk till annan webbplats.

Rådet för främjande av kommunala analyser - Kolada Jämföraren

Databas med ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030.

RKA Kolada Jämföraren Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och regioner - Att styra med Agenda 2030

Teoripass som ger stöd kring och kunskap om vad som krävs för att styra med Agenda 2030.

SKR Att styra med Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

SIS vägledningsstandard för Agenda 2030

Svenska institutet för standarder (SIS) vägledningsstandard stödjer förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen.

SIS Agenda 2030-standard Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas processtöd för Agenda 2030

Processtöd som hjälper till att identifiera mål, delmål, styrkor, svagheter, målkonflikter och synergier som påverkar arbetet och som kan leda till tvärsektoriella samarbeten.

Länsstyrelsernas processtöd Länk till annan webbplats.

Upplever du att du saknar något stöd? Mejla Åsa Sars

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Agenda 2030 och Sveriges miljömål är viktiga verktyg i arbetet för ökad hållbarhet på alla nivåer i samhället. Sveriges kommuner ansvarar för utvecklingen på lokal nivå och att skapa en god livsmiljö för sina invånare. Genom att konkretisera de globala målen för hållbar utveckling till en lokal politik som utgår ifrån lokala förutsättningar och behov, kan kommuner stimulera en lokal utveckling och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet för att nå målen på regional, nationell och global nivå. Denna vägledning ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet och lyfter fram lärande exempel från olika kommuner runt om i Sverige.

Vägledningen riktar sig till kommuner, men principerna kan med fördel även användas av andra typer av organisationer.

Kortversion av Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas processtöd för Agenda 2030

Länsstyrelserna tog under 2020 fram ett gemensamt processtöd för hur myndigheterna kan arbeta strategiskt med att integrera Agenda 2030 i sina respektive organisationer. Processtödet kan med fördel användas även i andra organisationer än länsstyrelsen. Processtödet hjälper till att identifiera vilken roll som organisationen spelar i sammanhanget, de styrkor och brister som finns samt de målkonflikter och synergier som påverkar arbetet och som kan leda fram till tvärsektoriella samarbeten.

Världens agenda – Länsstyrelsens agenda! Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)