Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt högt bostadsbyggande i Västmanlands län

Huskomplex med lägenheter, nybyggt, vitt.

Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys redovisar en lägesbild av bostadssituationen i länet. Årets analys visar att bostadsbyggandet låg på en hög nivå under 2022. Trots det bedömer majoriteten av länets kommuner fortfarande att det råder underskott på bostadsmarknaden. Kommunerna ser även att bostadsbyggandet kommer att gå ner de kommande åren.

Byggtakten i Västmanlands län är fortsatt hög. Under 2022 färdigställdes 1 474 bostäder i länet. Det är inte bara en ökning mot föregående år utan är även det högsta antalet färdigställda bostäder i länet sedan 1991. Byggtakten är även i linje med Boverkets regionala byggbehovsberäkningar. Kommunerna i Västmanlands län ser dock en viss nedgång i bostadsbyggandet de kommande två åren.

Trots den höga byggtakten bedömer sju av länets tio kommuner att det råder underskott på bostadsmarknaden i kommunen som helhet, medan de resterande tre kommunerna bedömer att det råder balans.

En majoritet av kommunerna bedömer att det råder ett underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning i behov av särskilt boende och av särskilda boende för äldre. För studenter och ungdomar svarar något fler kommuner att det råder balans. När det gäller bostäder för nyanlända bedömer Länsstyrelsen att länets kommuner generellt har en god förmåga att anpassa beredskap och kapacitet vid minskat eller oförändrat mottagande men inte vid ett ökat mottagande. Bristen på bostäder är en försvårande faktor i mottagandet av nyanlända.

De faktorer som flest kommuner anger som begränsande för bostadsbyggandet 2023 är i högre grad än tidigare kopplade till ekonomi. Samtliga kommuner tar upp höga produktionskostnader för bostäder som ett hinder. Även svårigheten för byggherrar och privatpersoner att få lån ses som ett allt större problem. Tidigare år har svaren i större utsträckning rört frågor som brist på detaljplanelagd mark eller konflikter med statliga intressen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss