Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny integrationsstrategi för länet

Siluetter av människor framför ett bostadsområde.

Illustration: Annefrid Sjöman.

Länsstyrelsen har tillsammans med flera aktörer tagit fram en integrationsstrategi för Västmanlands län. Syftet med strategin är att behålla kapacitet och kunskap kring asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och unga.

Strategin gäller under 2021 – 2026 och är grunden till det fortsatta integrationsarbetet, dess utveckling och hållbarhet under de kommande åren i Västmanland. Strategin har tagits fram i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhället, näringslivet, Regionen och andra myndigheter.

Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026 Länk till annan webbplats.

Långsiktigt arbete

Mottagandet av asylsökande har minskat sedan 2016, så med en gemensam integrationsstrategi vill Länsstyrelsen lyfta att det behövs ett långsiktigt arbete för att möta kommande och pågående utmaningar inom integrationsarbetet.

Det som hänt i Ukraina och den flyktingström som blivit till följd av kriget är ett exempel på att vi fortfarande behöver ha en god beredskap då vi ställs inför utmaningar som vi aldrig kunnat förutse säger Pernilla Börjesson, enhetschef på Länsstyrelsen Västmanland

Samordning och samverkan

Integrationsstrategin lyfter vikten av samordning och samverkan för att främja integration i ett jämlikt Västmanland, där alla människor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Strategin omfattar sex målområden. Områdena har identifierats som de största utmaningarna i integrationsarbetet och därför mest angelägna att arbeta med. Målområdena är bosättning, fysisk och psykisk hälsa, meningsfull fritid, samhällsorientering, sysselsättning och utbildning.

Att det tar längre tid för kvinnor att komma ut i sysselsättning får stora konsekvenser både för den enskilda individen och för samhället. För kvinnan så kan det leda till konsekvenser som påverkar den psykiska hälsan och har hon dessutom en familj så får detta indirekta konsekvenser för resten av familjen. Ur ett samhällsperspektiv så finns det stora ekonomiska vinster med att förkorta tiden det tar för en kvinna att komma ut i sysselsättning säger Ulrica Gradin vikarierande landshövding.

Årlig utvärdering

Integrationsstrategin kommer årligen att utvärderas på de berörda målområdena genom en analys och resultatuppföljning. Vidare kommer uppföljningarna underlätta för identifierandet av nya utmaningar.

Kontakt